انجمن بین المللی پزشکی و روان درمانی رازی

در چارچوب اولین همایش بین اللملی روان تنی در سال 2007 میلادی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هیئت علمی پروژه "ایجاد رشته تخصصی پزشکی روان تنی در ایران" درطی نشست های متعدد، ایده تاسیس یک انجمن بین اللملی با هدف اصلی تعویض و مبادله علمی و فرهنگی بوجود آمد. انجمن، رازی نامیده شد، چونکه زکریای رازی تقریبا از 1200 سال پیش درتشخیص و درمان بیماری ها، عوامل روحی و روانی- اجتماعی- فرهنگی وجسمی را در نظر میگرفت. این روش تشخیص و درمان را ابن سینا ادامه داد.
در مسیر رشد پروژه روان تنی در ایران این ایده بوجود آمده، سرانجام در 07.04.2009 سال میلادی به حقیقت پیوست و این انجمن در شهر زیگن آلمان با شماره 2943 به ثبت رسید و اکنون توانسته است فعالیت های علمی پژوهشی، آموزشی و درمانی خود را در بسیاری از کشورها  از جمله ایران گسترش دهد.

در اساس نامه انجمن اهداف زیر نوشته شده است:
1. هماهنگی، ارتباطات و همکاریهای متقابل در در حوزه های علمی تحقیقاتی و درمانی در پزشکی و روان درمانی طبق روش و دیدگاه روحی و روانی- اجتماعی- فرهنگی و جسمی.
2. برگزاری همایش های علمی
3. برنامه ریزی ، ایجاد ، حمایت و هماهنگی از برنامه های آموزشی در پزشکی و روان درمانی
4. ارائه دادن اطلاعات از کارها و تحقیقات علمی، از کنگرها، سمینارها و سخنرانی ها.
5. به چاپ رساندن مقالات و کتب پزشکی و روان درمانی
6. در انجمن برای تعویض و مبادله تجربیات، نتایجه کارهای تحقیقاتی و کارهای بالینی و عملی در رشته های مختلف پزشکی و روان درمانی، یک محیط و مکان مجازی ماورای رشته های مختلف پزشکی تشکیل شود.
7. انجمن در تشویق و حمایت شبکه های درمانی، آموزشی و تحقیقاتی فعالیت گسترده کند.
8. تشویق و حمایت فعالیت های علمی و تحقیقاتی برای تامین بهتر بیماران طبق اصول و روش روحی و روانی-اجتماعی- فرهنگی و جسمی در یک فضای همکاری متقابل ما بین رشته های مختلف درمانی.